Klubben ønsker at flest mulig barn og unge skal få gode fotballopplevelser. En forutsetning for gode fotballopplevelser er trivsel, trygghet, mestring og utvikling. Aktiviteten skal settes i rammer hvor alle opplever å bli sett. Gode planverk som er forankret og som følges opp, er en forutsetning for å lykkes med å skape god aktivitet!

Styret Florø Fotball

Rekruttering

Rekrutteringsarbeidet er en av de viktigste aktivitetene en klubb utfører. En plan for hvordan dette arbeidet utføres i klubben er derfor viktig. En god rekrutteringsplan sikrer at spillere og foreldre som kommer inn i klubben hvert år får en god start

 • Planlegging / innsalg 
 • Oppstarts- / rekrutteringsdag 
 • Oppfølging av nye årskull i oppstartsåret

Sportsplan

Sportsplanen er klubben styringsdokument for aktiviteten på feltet. Med utgangspunkt i klubbens formål, verdier og målsettinger skal sportsplanen legge grunnlaget for ”Flest mulig – lengst mulig – best mulig” i et trygt og utviklende miljø for alle. Sportsplanen skal følge NFFs retningslinjer for barne- og ungdomsfotball. 

En sportsplan som innfrir kravene til NFF Kvalitetsklubb skal inneholde: 

 • Klubbens formål, verdier og visjoner. 
 • Råd og retningslinjer for aktiviteten på feltet, også eventuelle ekstratilbud, gjennom utviklingsplaner/øktplaner knyttet til spillernes alder, utviklingstrekk og modning. 
 • Retningslinjer for spilletid i kamp, inndeling av lag og nivåpåmelding. 
 • Retningslinjer for jevnbyrdighet, differensiering, hospitering.
 • Beskrivelse av kampaktivitet i henhold til gjeldene spillformmatrise.
 • Retningslinjer for turneringsdeltagelse. 

Sportsplan

Sportslig Ledelse

Klubben skal ha en sportslig ledelse som har et viktig operativt ansvar for den sportslige aktiviteten i klubben. En tydelig sportslig ledelse er avgjørende for å sikre kvaliteten i aktiviteten på feltet. Videre sikre etablering av strukturerer og sportslige planverk samt sikre implementering og videreutvikling av planverkene. 

Sentrale oppgaver for klubbens sportslige ledelse: 

 • Ansvar for å implementere, følge opp og videreutvikle klubbens sportsplan
 • Håndtere avvik fra sportsplanen
 • Ansvar for å sikre kompetanse hos klubbens trenere gjennom kompetanseplan
 • Løse problemstillinger/utfordringer knyttet til differensiering og hospitering
 • Ansvar for lagsinndeling, nivåpåmelding og påmelding av lag til serien
 • Overordnet ansvar for normering av spillere til sone/kretstiltak
 • Overordnet ansvar for klubbens arbeid med å rekruttere, videreutvikle og følge opp klubbens dommere
 • Ansvar for gjennomføring av minimum to trenerforum pr år
 • Rekruttering av trenere

Trenerveiledere

Klubben skal ha en eller flere trenerveiledere som er ansvarlig for oppfølging av trenerne Trenerveilederen er viktig for å skape trygghet, trivsel og utvikling hos trenerne. Han eller hun er en samtalepartner, støttespiller og rådgiver for trenerne på feltet. 

Sentrale oppgaver for en trenerveileder vil være: 

 • Oppfølging av klubbens trenere på feltet. 
 • Arbeide aktivt for å fremme klubbens sportsplan 
 • Bistå sportslig ledelse med gjennomføring av trenerforum 
 • Motivere klubbens trenere til å gjennomføre trenerutdanning 
 • Være en samtalepartner for sportslig ledelse knyttet til rekruttering av trenere 

Dommer utvikling

Rekruttering og oppfølging av dommere er en kjerneoppgave i klubben. Klubbens aktiviteter for dommere er helt avhengige av at barn og ungdom inspireres til å bli fotballdommere. En spennende og lærerik rolle som dommer gir mange en verdifull deltakelse i vår idrett. For å lykkes med rekruttering og den viktige oppfølgingsfasen, er det viktig at klubben legger godt til rette og legger en plan for sitt dommerutviklingsarbeid.   

En Kvalitetsklubb skal ha en dommeransvarlig som sikrer at aktivitetene innenfor dommerområdet blir gjennomført på en god måte. Rekruttering og oppfølging av dommere i klubben er sentrale arbeidsområder for dommeransvarlig.   

Utviklingsplan Dommere

Sesongplanlegging og kampavvikling

Klubben skal planlegge kommende sesong og følge opp kampavviklingen slik at det skapes arenaer for god utvikling og mestring. 
 
Gode rutiner og fastsatte retningslinjer i klubben rundt kampavvikling vil lette hverdagen for alle som er involvert. 

Klubbens rutiner rundt lagspåmelding og kampavvikling må være godt forankret hos alle i klubben. Sportslig ledelse har ansvaret for at lagene blir meldt på riktig nivå, spillform og med riktig antall lag. 
 

Organisasjon

«Klubben som sjef» er et begrep som beskriver en godt organisert klubb med en struktur som ikke er personavhengig. En godt strukturert klubb som vil beholde og rekruttere frivillige er avhengig av hensiktsmessige ansvarsfordelinger, klare rollebeskrivelser og god økonomistyring. En klubbhåndbok gir en helhetlig oversikt over klubbens struktur og roller. 

Klubbhåndbok

Klubbhåndboka skal beskrive de overordnede rammebetingelser og retningslinjer i klubbens drift og aktivitet. En god klubbhåndbok gjør det enklere å lede i klubbhverdagen, og den skal være et oppslagsverk som beskriver hvem klubben er. 

Klubbhåndbok

Organisasjonskart

En godt strukturert klubb som vil beholde og rekruttere frivillige er avhengig av en tydelig organisering med hensiktsmessige ansvarsfordelinger og klare rollebeskrivelser, tilpasset klubbens størrelse og behov. Det gjør det enklere å fungere godt sammen mot felles mål.  

Gode rollebeskrivelser vil gjøre det enklere å rekruttere tillitsvalgte da de oppgavene som skal utøves, er dokumentert og den som skal rekrutteres, kan ta et reelt valg på en klart avgrenset oppgave.  

Kriteriene på Kvalitetsklubb setter krav til klubben om å ha følgende roller på plass: 

 • Trenerveileder 
 • Rekrutteringsansvarlig 
 • Dommeransvarlig 
 • Kvalitetsklubbansvarlig 
 • FIKS-ansvarlig 
 • Fair play-ansvarlig 
 • Sportslig ledelse 

Økonomistyring

God økonomistyring gir trygghet for klubben og dens tillitsvalgte. For å skape forutsigbarhet i det daglige arbeidet skal klubben arbeide for å skape gode styringsverktøy. 

Den overordnede økonomistrategi er at drift og investeringer skal være selvfinansiert gjennom inntektsbringende tiltak og egenandeler. 

Klubben skal hvert år utarbeide budsjett for kommende år. Det anbefales å budsjettere på kontonivå, dvs. på et mest mulig detaljert nivå og tilsvarende som i regnskapet. Klubben oppfordres til å være nøktern og realistisk (inntekter og utgifter) i utarbeidelsen av budsjettet. 

 

Årshjul

I alle klubber er det mye aktivitet både på og utenfor banen. Det er ofte forskjellige personer som er ansvarlig for de forskjellige aktivitetene og derfor blir samarbeid, koordinering og oversikt viktig i en hektisk hverdag. For å få til dette trenger klubbene et årshjul som inneholder oversikt over de viktigste møteplassene og frister for årsmøter, rapportering og påmeldinger. 

Politiattester

Vi ønsker at alle skal være trygge i norsk idrett. 
Seksuell trakassering og overgrep er straffbart og et fullstendig brudd med idrettens mest grunnleggende verdier og i strid med straffeloven. Norsk idrett har vedtatt at alle idrettslag fra 1. januar 2009 plikter å innhente politiattest for personer som skal utføre oppgaver for laget, som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller personer med funksjonsnedsettelse. 

Kvalitetsansvarlig

Klubb står i sentrum av utviklingsarbeidet som gjøres i norsk fotball. Forbund og krets skal være støttespillere i dette utviklingsarbeidet.  Klubbene skal eie egen utvikling og må derfor ha dette arbeidet på agendaen både i prosessen for å bli en Kvalitetsklubb, men også når man skal være og leve som det. Dette arbeidet skal eies av hele klubben men følges spesielt opp av en Kvalitetsklubbansvarlig. 

Kvalitetsklubbenansvarlig Inger Lise Hjertenes Refvik, 91191750 

FIKS-ansvarlig

Alle klubber skal benytte fotballens informasjon og kommunikasjonssystemet FIKS. Dette er et viktig verktøy som er ment å forenkle klubbens administrative oppgaver.  

Kompetanse

NFF har en rekke utdanningstilbud. Det er avgjørende at de tillitsvalgte får tilgang til den kompetansen rollen krever. Bedre kvalifiserte tillitsvalgte gir bedre fotballaktivitet for alle. Det er et mål for NFF at utdanningen så langt det er mulig tilbys i klubbens nærmiljø. En Kvalitetsklubb har riktig kompetanse i nøkkelrollene og følger opp disse. 

Lederkompetanse

Lederkompetanse er viktig for god styring av en klubb. Mange har ulike forutsetninger og erfaringer når de kommer inn i et verv i en fotballklubb. Noen har ledererfaring fra arbeidslivet, noen har lederutdanning og andre har liten eller ingen erfaring som ledere. Alle kan gjøre en god jobb i en fotballklubb. NFFs lederutdanningsstige sikrer at den frivillige får fotballspesifikk lederkompetanse og nødvendig ballast til å håndtere de utfordringene en vil møte i sin rolle. 

Trenerkompetanse

Dyktige og trygge trenere er avgjørende for kvaliteten på fotballaktiviteten. En trygg trener har fotballfaglig innsikt, forstår og leder etter fotballens felles verdigrunnlag og retningslinjer. Klubben skal sørge for at barn og ungdom blir møtt av trygge trenere som har fotballspesifikk kompetanse. 


 Samfunns- og verdiarbeid

Verdiarbeidet er sentralt i NFF Kvalitetsklubb. Klubbens verdier og Fair play skal prege all aktivitet i klubben. Trygge rammer for alle er et felles ansvar og en Kvalitetsklubb kjennetegnes av dette. 

En Kvalitetsklubb baserer sin aktivitet på fotballens verdier: Trygg – Inkluderende – Modig. Videre tar den inn over seg visjonen «Fotball for alle – glede, drømmer og fellesskap». Verdisettet og visjonen er viktig når målet er å skape trygge rammer og gode opplevelser for alle i klubben både på og utenfor banen. Målet om flest mulig-lengst mulig-best mulig skal også være sentralt hos en Kvalitetsklubb. 

En Kvalitetsklubb skal også ha sitt eget verdisett som legger rammene for aktiviteten på alle nivåer i klubben. Disse verdiene skal legge premissene for aktiviteten på feltet og beslutninger klubben tar i hverdagen. Hvem er vi? Hva står vi for? Hva betyr det for oss i hverdagen? 

Hjemmekamper

For å skape gode og trygge rammer rundt alle barne- og ungdomskamper i klubbens regi, skal disse gjennomføres etter NFFs retningslinjer og Fair play-kriterier. 

Fair-play ansvarlig

Fair play er grunnfjellet i fotballens verdier og skal gjennomsyre alt vi gjør på alle nivåer. Fair play handler om det som skjer på og utenfor banen. For å ha et konstant fokus og systematikk i arbeidet skal klubben ha en plan for Fair play-arbeidet og en ansvarlig for implementering. 

Trygge Rammer

En Kvalitetsklubb er bevisst sitt verdiarbeid og samfunnsansvar. Klubben er en viktig aktør i lokalsamfunnet og er derfor opptatt av å bidra med sunne holdninger og verdier også utenfor sin kjerneaktivitet. Ved at klubben årlig velger ut et tema som det skal rettes spesielt oppmerksomhet på så bidrar klubben, i handling, med å ta nettopp dette viktige samfunnsansvaret. Det gir klubben et godt omdømme. 

Temaene en Kvalitetsklubb kan arbeide med er: 

 • Eat Move Sleep 
 • Seksuelle overgrep og trakassering 
 • Doping 
 • Alkohol 
 • Trafikksikkerhet 
 • Kampfiksing og spilleavhengighet 
 • Mobbing og rasisme (som inngår i Fair play) 
 • Skader og forsikring 

 

Spørsmål angående Kvalitetsklubb kan du kontakte vår Kvalitesklubb ansvarlig Inger Lise Hjertenes Refvik